จัดการ  
             
  ชื่อเข้าระบบ   :   โปรดอ่าน!! นักเรียนต้องมี ชื่อเข้าใช้ระบบ และรหัสผ่าน ถึงจะเข้าระบบ เพื่อสมัครกิจกรรมชุมนุมได้    
  รหัสผ่าน       :    
           


**** เปิดการสมัครชุมนุม วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00น. ****

+++ ให้นักเรียนใช้ ชื่อผู้ใช้ เป็น เลขประจำตัวนักเรียน และ รหัสผ่าน เป็น เลขประจำตัวนักเรียน +++

--- วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นักเรียนต้องเข้าเรียนชุมนุมที่นักเรียนเลือกไว้ ---

-สำหรับครูที่ปรึกษาชุมนุม ให้ครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร ดังต่อไปนี้ แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
   1. แบบฟอร์มบันทึกสมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม

  
2. รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม
   3. รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนชุมนุมแล้ว

   4. ข้อมูลการสมัครชุมนุม ของนักเรียนแต่ละห้อง แต่ละระดับชั้น
 
 5. ชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านของนักเรียนทั้งหมด
                                          จำนวนนักเรียนที่สมัครแล้ว  2145  คน ยังไม่สมัคร 125  คน จากทั้งหมด 2270  คน


ลำดับ ชื่อกิจกรรมชุมนุม/
รายละเอียด
จำนวนที่
รับสมัคร/สมัครแล้ว
ระดับชั้น
ที่รับสมัคร
สถานที่
เรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 108 อาชีพ 25 คน / 25 คน ม.1 แนะแนว ครูสาริศ กาญจนประเทศ เต็ม  
2 Chinese Relax 25 คน / 25 คน ม.4 ม.5 อาคาร 3 ห้อง 377 ครูอิงครัต กังวาลย์ เต็ม  
3 Chinese Relax 25 คน / 20 คน ม.4 ม.5 อาคาร 3 ห้อง 3710 ครูทิพย์สุดา พรมยวง ว่าง  
4 creative 25 คน / 25 คน ม.1 อาคาร 1 ห้อง 141 ครูสิริพร จวนอาจ เต็ม  
5 Crossword 27 คน / 27 คน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 อาคาร 3 ห้อง 374 ครูสายหยุด ธูปเหมือน เต็ม  
6 Doctor Kids JR 25 คน / 25 คน ม.1 ม.2 ม.3 อาคาร 2 ห้อง 223 ครูสิร์ดาภัทร์ เพิ่มผลธัญธน เต็ม  
7 Doctor Kids JR 25 คน / 23 คน ม.3 ม.4 อาคาร 2 ห้อง 223 ครูมะยุรี ถิ่นน้ำใส ว่าง  
8 Food and Drink 25 คน / 20 คน ม.5 อาคาร 3 ห้อง 3510 ครูธีรวุฒิ ยรรยง ว่าง  
9 Library สร้างสรรค์ 25 คน / 25 คน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ห้องสมุด ครูธนภรรณ์ สุขวัฒน์ เต็ม  
10 Mix and Match 25 คน / 9 คน ม.4 ม.5 อาคาร 4 ห้อง 423 ครูณธษา ทรัพย์อร่าม ว่าง  
11 Mix and Match 25 คน / 24 คน ม.4 ม.5 อาคาร 4 ห้อง 424 ครูวิมลมาศ ศิริวัฒน์ ว่าง  
12 Science Fun 28 คน / 27 คน ม.2 อาคาร 3 ห้อง 342 ครูนพวรรณ ชูนาคา ว่าง  
13 Singing Club 25 คน / 15 คน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 อาคาร 3 ห้อง 376 ครูสุรินทร์ มีบางซื่อ ว่าง  
14 Singing Club 25 คน / 16 คน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 อาคาร 3 ห้อง 376 ครูฐาปณี จันทร์ถม ว่าง  
15 Spelling Bee 25 คน / 13 คน ม.3 ม.4 อาคาร 2 ห้อง 244 ครูดวงเดือน เผือกทอง ว่าง  
16 Spelling Bee 25 คน / 25 คน ม.1 ม.2 ม.3 อาคาร 2 ห้อง 244 ครูรัชนีกร ศรีคล้าย เต็ม  
17 Story Telling 25 คน / 23 คน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 อาคาร 3 ห้อง 3710 Ms.Psyche Paradero ว่าง  
18 การสร้าง Application บนมือถือ 25 คน / 25 คน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 อาคาร 3 ห้อง 336 ครูอิสรพงศ์ ทองอิ่ม เต็ม  
19 การใช้โปรแกรม GSP 25 คน / 24 คน ม.1 อาคารฝึกงาน ฝ.121 ครูรุ่งระวี ด่อนสิงหะ ว่าง  
20 การ์ตูนแอนิเมชั่น 34 คน / 34 คน ม.1 ม.2 ม.3 อาคาร 3 ห้อง 337 ครูกัลยาณี รจิตรังสรรค์ เต็ม  
21 คณิตคิดสนุก 35 คน / 34 คน ม.1 ม.2 ม.3 อาคาร 2 ห้อง 238 ครูเบญจวรรณ แหวนนิล ว่าง  
22 คณิตคิดสนุก 26 คน / 25 คน ม.1 ม.2 ม.3 อาคาร 2 ห้อง 235 ครูพิมลรัตน์ ละม่อม ว่าง  
23 คณิตคิดสร้างสรรค์ 25 คน / 0 คน ม.4 อาคาร 3 ห้อง 356 ครูวรมน ตั้งค้าวานิช ว่าง  
24 คณิตคิดสร้างสรรค์ 25 คน / 0 คน ม.5 อาคาร 3 ห้อง 356 ครูวารี ประภาธนานันท์ ว่าง  
25 คณิตคิดเร็ว 25 คน / 0 คน ม.4 อาคาร 3 ห้อง 354 ครูวิลาวัลย์ วัดประตูมอญ ว่าง  
26 คณิตพาเพลิน 25 คน / 17 คน ม.2 อาคาร 2 ห้อง 236 ครูผกาชาติ รักผกาวงศ์ ว่าง  
27 คณิตศาสตร์พาเพลิน (เฉพาะนักเรียน ม.1.12) 40 คน / 40 คน ม.1 อาคาร 1 ห้อง 137 ครูโชคชัย ประธาน เต็ม  
28 คนเขียนสวย 25 คน / 24 คน ม.1 อาคาร 1 ห้อง 148 ครูศิริวรรณ กี่ดำรงกูล ว่าง  
29 คิดบวก 24 คน / 24 คน ม.1 ม.2 ม.3 อาคาร 3 ห้อง 332 ครูวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ เต็ม  
30 ฅนวิทย์ 25 คน / 15 คน ม.4 อาคาร 3 ห้อง 363 ครูเชาวลิต แย้มศิริ ว่าง  
31 งานโครเชต์ (เฉพาะนักเรียนหญิง) 25 คน / 0 คน ม.2 ห้องแนะแนว ครูวิภาพักตร์ บุญเรือง ว่าง  
32 ดนตรีสากล (เฉพาะนักเรียนดนตรี) 60 คน / 53 คน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 อาคาร 2 ห้อง 221 ครูศุภฤกษ์ วังซ้าย ว่าง  
33 ดนตรีสากล (เฉพาะนักเรียนดนตรี) 40 คน / 21 คน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 อาคาร 2 ห้อง 221 ครูวรวิช หล้าจังของ ว่าง  
34 ดนตรีไทย (เฉพาะนักเรียนที่เล่นดนตรีไทยได้) 34 คน / 34 คน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 อาคาร 2 ห้อง 231 ครูศิริวรรณ ศิริวัฒน์ เต็ม  
35 ดร. สมุนไพร 28 คน / 28 คน ม.1 ม.2 อาคาร 4 ห้อง 425 ครูสิริณดา เจริญชอบ เต็ม  
36 ดอกไม้ใบตอง 25 คน / 14 คน ม.1 ม.2 ม.3 อาคารฝึกงาน ฝ131 ครูเพ็ญพิชชา เพียรหาศิลป์ ว่าง  
37 ติวเข้มฟิสิกส์ 25 คน / 2 คน ม.5 อาคาร 3 ห้อง 373 ครูมนัส จงนุช ว่าง  
38 นักกฏหมายน้อย 30 คน / 30 คน ม.2 อาคาร 2 ห้อง 242 ครูภัคร์ภัสสร จันทร์บรรจง เต็ม  
39 นักธรรมรุ่นเยาว (เฉพาะเด็กนักเรียน ม.1.1) 40 คน / 39 คน ม.1 อาคาร 1 ห้อง 143 ครูฉัตรชนก วัทธพรรณ ว่าง  
40 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 60 คน / 39 คน ม.4 ม.5 ม.6 ติดต่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูจักรวาล ภู่อ่ำ ว่าง  

[ 1 2 3 ]

[หน้าที่ 1]

กำลังใช้งานอยู่ : 2 คน
 
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์
พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจ่านกร้อง
ติดต่อ E-Mail : panupong_kolf@hotmail.com